Praktische zaken

Agenda

Laden...
 

Vakanties

schoolVakantiesvan t/m
Herfstvakantiezaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie:zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie:zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Tweede Paasdag:maandag 18 april 2022
Meivakantie:zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaartsdag:

donderdag 26 mei 2022 (en vrijdag 27 mei vrij)

Tweede Pinksterdag:maandag 6 juni 2022
Zomervakantie:zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Lestijden

Op het LRC hebben we lessen van 60 minuten. Lessen van 60 minuten bieden niet alleen ruimte voor klassikale instructie, maar ook voor verwerking en toepassing en leerlingen maken een schooldag rustiger door vanwege minder leswisselingen en wisselingen van docent en vak. Om ruimte te creëren voor een aantal noodzakelijke overlegmomenten binnen het docententeam is er op sommige dagen een verkort rooster van lessen van 40 minuten. Zo blijft lesuitval zoveel mogelijk beperkt. We werken met gescheiden pauzes voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 en leerlingen uit de hogere leerjaren.


60-minuten rooster

* De pauzetijden zijn anders wanneer leerlingen een blokuur Lo (gym) in het rooster
hebben staan voor die dag.

Klas 1,2,3

Lesuurtijd
Les 108.20 - 09.20
Pauze09.20 - 09.40
Les 209.40 - 10.40
Les 310.40 - 11.40
Pauze11.40 - 12.10
Les 412.10 - 13.10
Les 513.10 - 14.10
Pauze14.10 - 14.20
Les 614.20 - 15.20
Les 715.20 - 16.20

LO klas 1,2,3

Lesuurtijd
Blok 108.20 - 09.20

Blok 1

09.20 - 10.20
Pauze10.20 - 10.40

Blok 2

10.40 - 11.40

Blok 2

11.40 - 12.40
Pauze12.40 - 13.10
Blok 313.10 - 14.10

Blok 3

14.10 - 15.10

Klas 4 en hoger

Lesuurtijd
Les 108.20 - 09.20

Les 2 

09.20 - 10.25
Pauze10.25 - 10.45

Les 3

10.45 - 11.40

Les 4

11.40 - 12.45
Pauze12.45 - 13.15
Les 513.15 - 14.10

Les 6

14.10 - 15.10
Pauze15.10 - 15.20
Les 715.20 - 16.20

40-minuten rooster

* De pauzetijden zijn anders wanneer leerlingen een blokuur Lo (gym) in het rooster  hebben staan voor die dag.

Klas 1,2,3

LesuurTijd
Les 108.20 - 09.00
Les 209.00 - 09.40
Pauze09.40 - 10.00
Les 310.00 - 10.40
Les 410.40 - 11.20
Les 511.20 - 12.00
Pauze12.00 - 12.30
Les 612.30 - 13.10
Les 713.10 - 13.50

Lo klas 1, 2 en 3

LesuurTijd
Blok 108.20 - 09.00
Blok 109.00 - 09.40
Pauze09.40 - 10.00
Blok 210.00 - 10.40
Blok 210.40 - 11.20
Pauze11.20 - 11.50
Blok 311.50 - 12.30
Blok 312.30 - 13.10

Klas 4 en hoger

LesuurTijd
Les 108.20 - 09.00
Les 209.00 - 09.40

Les 3

09.40 - 10.25
Pauze10.25 - 10.45
Les 410.45 - 11.20
Les 511.20 - 12.00

Les 6

12.00 - 12.45
Pauze12.45 - 13.15
Les 713.15 - 13.50

Lo klas 4 en hoger

LesuurTijd
Blok 108.20 - 09.00
Blok 109.00 - 09.40
Pauze09.40 - 10.00
Blok 210.00 - 10.40
Blok 210.40 - 11.20

Pauze

11.20 - 11.50
Blok 311.50 - 12.30
Blok 312.30 - 13.10

Handige informatielinks

Er is een aantal plekken waar je veel informatie over het LRC kunt vinden. 

  •  www.scholenopdekaart.nl: voor examenresultaten, doorstroomcijfers, het schoolondersteuningsplan, inspectierapport, enz.
  • Itslearning (ook wel de elektronische leeromgeving - ELO): https://nuovo.itslearning.com. Wanneer je inlogt vind je vakinhoudelijke informatie zoals huiswerk, lesmateriaal, planners, PTA’s, enz. Inlogcodes ontvang je aan het begin van het jaar. 
  • Magister 6:  https://nuovo.swp.nl/ of www.lrc.nl > Magister. Nadat je inlogt vind je hier zaken als schoolresultaten, absenties, oudergespreksavonden, enz. Inlogcodes ontvang je aan het begin van het jaar.

Rapporten

Eén keer per jaar krijg je een rapport op papier. In de agenda staat de datum. In Magister is voor ouders en leerlingen het actuele cijferoverzicht te zien. Aan het eind van elke periode is duidelijke wat de actuele stand van zaken is. 

PTA en examenreglement 

De leerlingen van havo 4 en vwo 4 kunnen vanaf september een schoolexamenreglement en een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting, waarin alle onderdelen van het schoolexamen omschreven zijn) vinden op deze site in het menu 'Documenten'. 

Financiën en administratie

Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid

Het LRC is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of de inventaris.

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en medewerkers afgesloten. Deze is van kracht tijdens activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd. De dekking begint één uur voor aanvang van de school en eindigt één uur na het verlaten
van de school of de tijd die je redelijkerwijs nodig hebt om thuis te komen. Deze verzekering is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouders zal worden aangesproken.

Bijdrage ouderraad, vrijwillige bijdrage en additionele kosten

Het LRC wil een school zijn waar leerlingen niet alleen in de klassen leren maar ook aan projecten deelnemen, gezamenlijk op reis gaan naar het buitenland en feestelijk hun diploma uitgereikt krijgen. Dergelijke activiteiten brengen kosten met zich mee die wij niet uit de reguliere rijksbijdrage kunnen betalen. Daarom doen wij hiervoor een beroep op u.

Het betreffen vrijwillige bijdragen. In de boekenlijst van VanDijk (die deze bijdragen voor de school int) staat een overzicht van deze activiteiten en de bijbehorende kosten. Hierop kunnen ouders aangeven aan welke onderdelen zij willen bijdragen. Voor vragen hierover kan men zich wenden tot de schoolleiding.
Wanneer voor een bepaalde activiteit niet wordt betaald, betekent dit niet dat de leerling daaraan niet deel kan nemen. Wij zijn verplicht alle leerlingen mee te laten doen met de activiteiten van de school. Het spreekt vanzelf dat wij u uitnodigen om akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten. Overigens is de toelating van de leerling tot de school niet afhankelijk van de betaling van de additionele kosten of de vrijwillige bijdrage.

Als u te weinig inkomsten hebt om rond te komen, dan kunt daarbij u wellicht geholpen worden. Mogelijk kunt u ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld (www.leergeldutrecht.nl) en/of in aanmerking komen voor een U-pas (www.u-pas.nl). Ook hebben de Utrechtse VO-scholen van stichting NUOVO gezamenlijk een NUOVO-solidariteitsfonds in het leven geroepen. Ouders die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld die dit geld voor NUOVO beheert. Meer informatie over dit fonds leest u op onze site (www.lrc.nl/op-lrc/nuovo-solidariteitsfonds).

ActiviteitKosten

Bijdrage aan de ouderraad

De ouderraad gebruikt dit bedrag voor de aankleding van de school, bijdrage schoolfeesten, jaarboek eindexamenleerlingen, enz.€ 10

Schoolkosten en activiteiten

Schoolkosten: printtegoed van €5 op de schoolpas, gebruik kluisje, faciliteiten mediatheek. Door een ouderbijdrage aan de activiteiten op school, kan de school bijzondere activiteiten organiseren die veel voor de leerlingen en het onderwijs betekenen, maar die vanuit de reguliere financiering niet mogelijk zijn. Denk hierbij aan bijzondere programma’s in het talentontwikkelingsprogramma, excursies voor schoolvakken (bijv. de reis naar Ieper bij geschiedenis of de reis naar Den Haag vanuit het kunstvak), extra sportactiviteiten buiten de lessen (bijv. de zwem- of schaatsdag en de huur van schaatsen) en feestelijke gebeurtenissen zoals de diploma-uitreiking, kerstworkshops, examengala e.d.

*Vanwege de aanpassingen die zijn gedaan door corona, geldt voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig een bijdrage van €100.

*€ 130

Borg kluissleutel

Deze is nodig voor het gebruik van je kluisje. Als je de school verlaat wordt dit bedrag terugbetaald.€ 7,50

Brugklaskamp

Twee dagen, een overnachting en busreis. 

€ 90
Projecten gymnasium€ 30
Werkweek 4 havo€ 300
Werkweek 5 atheneum€ 350
Voorschot werkweek 5 gymnasium
€ 100
Aanvullend voorschot werkweek 5 gymnasium€ 250
Tweetalig onderwijs (TTO)€ 150

Boeken

De schoolboeken en andere (digitale) leermiddelen zijn gratis voor ouders/leerlingen. Deze moeten door de ouders zelf besteld worden op www.vandijk.nl. Een gedeelte van de boeken is niet in eigendom van VanDijk, maar van de school. Beschadiging van deze boeken wordt in rekening gebracht bij de ouders van de betreffende leerling.

Klachtenregeling

Wanneer een leerling of ouders ontevreden zijn of klachten hebben, is het belangrijk dat de klacht zo snel mogelijk met de school wordt besproken. Bij voorkeur met degene waar de klacht over gaat. De meeste klachten kunnen gelukkig in een goed gesprek opgelost worden. Is dit niet het geval, dan biedt de school de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de conrector of de rector, die deze vervolgens op zal pakken.

Ouders en leerlingen kunnen hierbij een beroep doen op ondersteuning van de interne contactpersoon op het LRC of de vertrouwensinspecteurs (Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs).

Schoolleiding en contactpersoon zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de schoolleiding wettelijk verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van de ouder of leerling door de rector wordt behandeld, dan kan de klager schriftelijk zijn klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Op de site www.nuovo.eu vindt u de officiële klachtenregeling .

Het LRC is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Bij deze commissie kan de klager, indien hij vindt dat zijn klacht niet naar tevredenheid door het bevoegd gezag is behandeld, een objectief oordeel vragen. De uitspraak van de commissie heeft altijd de vorm van een advies aan het bevoegd gezag. In de meerderheid van de gevallen wordt dit advies opgevolgd. Meer informatie vindt u op ww.onderwijsgeschillen.nl.