Communicatie

Ouderavonden

MENTOR-GESPREKsAVONDEN

In de eerste periode van het schooljaar maakt u als ouders kennis met de mentor, tijdens een eerste algemene ouderavond. Voor leerjaar 1 geldt dat u apart wordt uitgenodigd voor een gesprek met de mentor.

Gedurende het schooljaar zijn er twee mentor-gespreksavonden waarvoor de ouders een uitnodiging via de LRC-app ontvangen. Deze gesprekken worden door uw zoon/dochter voorbereid aan de hand van de methodiek van Catwise. Deze gesprekken noemen wij KOM-gesprekken: Kind - Ouder - Mentor-gesprekken.

Wilt u een gesprek met een vakdocent, dan kunt u via de mail een afspraak maken. Het is prettig wanneer de mentor hierover wordt geïnformeerd.

(thema)Ouderavonden

Eens per jaar organiseert de ouderraad van de school een avond over een aansprekend thema. De datum van deze ouderavond wordt ruimt van tevoren gepubliceerd.

INFORMATIEAVONDEN

Gedurende het schooljaar worden er verschillende informatieavonden georganiseerd voor een specifieke groep leerlingen en hun ouders. Bijvoorbeeld  over profielkeuzebegeleiding, de werkweken in 4havo en 5vwo en de examencarrousel als voorbereiding op het CE. Hiervoor ontvangen de betreffende ouders altijd een aparte uitnodiging.

Informatievoorziening

Regelmatige en goede communicatie met ouders en leerlingen vindt de school van  groot belang. Het LRC heeft zich tot doel gesteld de ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen binnen de school. Ondanks dit streven kunnen er altijd vragen van ouders blijven. Daarom is goed contact tussen de mentor en de ouders essentieel.

Website

Op de website www.lrc.nl is algemene informatie te vinden over onze school. Tevens kan via de site worden doorgeklikt naar de elektronische leeromgeving (Itslearning), Zermelo en Magister. De informatie die je op de site aantreft heeft uitsluitend informatieve waarde. Behoudens documenten waarnaar in deze online schoolgids verwezen wordt als zijnde rechtsgeldig, kunnen er geen rechten ontleend worden aan deze informatie. 

LRC-app

Op het Leidsche Rijn College maken we gebruik van de LRC-app voor de communicatie met ouders. Via de LRC app:
- staat een ouder in direct contact met de school en mentor
- worden ziekmeldingen en afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts doorgegeven
- is de jaaragenda te vinden
- kunnen eenvoudig acties worden ingevuld, zoals het kiezen van een tijdslot voor een ouderavond
- ontvangen ouders automatisch het laatste nieuws

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via Magister een uitnodigingsmail met daarin een link. Via die link kan de LRC-app op telefoon of tablet gedownload worden.
Let op: zorg ervoor dat dit niet gebeurt op een apparaat van de leerling, om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld zelf een ziekmelding doorgeven).

Vragen over de app? Schroom dan niet contact op de nemen onze app-coördinator Steven van Eijk (seijk@lrc.nl).

ICT

Binnen de school wordt veel gebruikt gemaakt van ICT-middelen. Voor internet, e-mail, tekstverwerkings- en educatieve programma’s maken wij gebruik van onze digitale werkomgeving van Actacom. Startpunt van de lessen is de digitale planner in de elektrische leeromgeving ELO (https://nuovo.itslearning.com/). Van hieruit kan de leerling lesmateriaal, huiswerk en de planning zien. Leerlingen werken vanaf schooljaar 2021-2022 op hun eigen Windows-device. Om hiermee ICT-vaardig te worden, worden er in leerjaar 1 lessen in digitale vaardigheden aangeboden. 

In het huidige onderwijs is een device (bijna) niet meer weg te denken. Veel lesmateriaal wordt online aangeboden en leerlingen leren op school op een goede manier om te gaan met het werken met devices. Ouders worden in de gelegenheid gesteld via de RentCompany een device te kopen of te huren. Als ouders besluiten een device via de RentCompany aan te schaffen, betaalt de school een eenmalige stimuleringsbijdrage van 65 euro. De RentCompany werkt samen met de stichting Leergeld om elke ouder in de gelegenheid te stellen een device aan te schaffen. Het aanschaffen van een device is zeer wenselijk, echter mag de school het niet verplichten. 

Veel communicatie tussen leerlingen, personeel en ouders verloopt digitaal. Voor de communicatie met leerlingen gebruiken we de ELO. Communicatie met ouders gebeurt via de LRC-app en e-mail vanuit Magister (https://nuovo.swp.nl/).

Zowel de leerlingen als de ouders ontvangen voor Magister een eigen inlognaam en wachtwoord. De leerlingen ontvangen een inlognaam en wachtwoord voor het gebruik van de ELO. Ouders die geïnteresseerd zijn in de ELO, kunnen met hun zoon of dochter meekijken. Om te voorkomen dat ouders informatie missen, is het belangrijk dat de e-mailgegevens in Magister kloppen. Zij moeten dit zelf controleren en indien nodig aanpassen.

Nieuwsflits

Regelmatig wordt er via de LRC-app naar alle ouders een nieuwsflits verstuurd waarin zij geïnformeerd worden over het reilen en zeilen op school. In principe elke twee weken.

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Op de site van de VOO is veel relevante informatie voor ouders te vinden. Tevens is deze vereniging onderdeel van het “Informatie en adviespunt voor ouders over onderwijs”. Deze is gratis telefonisch te bereiken onder nummer 0800-5010 of via www.oudersonderwijs.nl.

Overlegorganen

Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad die regelmatig met de schoolleiding overlegt. De ouderraad organiseert een algemene ouderavond waar een specifiek thema centraal staat. De ouderraad van het LRC bestaat uit twaalf leden en is betrokken bij verschillende activiteiten van de school. Op de eerste ouderavond van het jaar kunnen ouders van nieuwe leerlingen met de ouderraad kennismaken. De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@lrc.nl.

Leerlingenraad

Het LRC heeft een eigen leerlingenraad. Deze raad wordt begeleid door een docent en overlegt regelmatig over onderwerpen die de leerlingen aangaan. Een afvaardiging heeft overleg met de rector. Daar kunnen de leerlingen onderwerpen inbrengen die de gehele school aangaan.

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van het LRC bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Bij belangrijke besluiten over de school vraagt de rector de MR om instemming of advies. De MR heeft zeven vaste vergaderingen per jaar, waarin ook overlegd wordt met de rector. De data zijn te vinden in de jaarplanning/agenda. De ouders worden via de nieuwsflits op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en de samenstelling van de MR. De MR is te benaderen via mr@lrc.nl.

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen binnen NUOVO. Hierbij is er één personeelsplek en één plek voor een ouder of leerling. Er zijn 15 scholen[die in de GMR zitten dus er is plek voor 30 mensen. Daarnaast is er voor één medewerker van het NUOVO-bedrijfsbureau een plek. De samenstelling van de GMR is te vinden op de website van NUOVO (www.nuovo.eu/medezeggenschap). De medezeggenschapsraden van alle scholen leveren één personeelslid en één ouder of leerling aan. Voor vragen over de GMR of voor vragen aan een van de GMR-leden kun je mailen naar de MR van het LRC: mr@lrc.nl.