Communicatie

Ouderavonden

Het LRC heeft verschillende soorten ouderavonden:

Vakdocent-gespreksavonden

Tweemaal per jaar zijn de zogenoemde vakdocent-gespreksavonden. Dan kunt u als ouder met maximaal twee leraren spreken (per gezin vier docenten). Wij sturen u via de mail een uitnodiging, waarna u uw keuze kunt aangeven.

Mentor-gespreksavonden

In alle leerjaren is er in het voorjaar een mentor-gespreksavond, waarvoor de ouders een uitnodiging via de LRC-app ontvangen. In periode 1 heeft u als ouder al kennis gemaakt met de mentor op een eerste algemene ouderavond waar ook de mentoren aanwezig zijn. Voor leerjaar 1 wordt u apart uitgenodigd voor een gesprek met de mentor.

Om zoveel mogelijk gesprekken te kunnen realiseren, kennen de gespreksavonden ook een zogenoemde ‘overloopmiddag’. Mocht een docent veel aanvragen voor een gesprek hebben, dan worden er eventueel op deze middag gesprekken gepland.

(thema)Ouderavonden

Enkele keren per jaar organiseert de ouderraad van de school een avond over een aansprekend thema. De data van deze ouderavonden zijn te vinden in de jaarplanning/agenda.

Informatievoorziening

Regelmatige en goede communicatie met ouders en leerlingen vindt de school van  groot belang. Het LRC heeft zich tot doel gesteld de ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen binnen de school. Ondanks dit streven kunnen er altijd vragen van ouders blijven. Daarom is goed contact tussen de mentor en de ouders essentieel.

Website

Op de website www.lrc.nl is algemene informatie te vinden over onze school. Tevens kan via de site worden doorgeklikt naar de elektronische leeromgeving (Itslearning), Zermelo en Magister. De informatie die je op de site aantreft heeft uitsluitend informatieve waarde. Behoudens documenten waarnaar in deze online schoolgids verwezen wordt als zijnde rechtsgeldig, kunnen er geen rechten ontleend worden aan deze informatie. 

LRC-app

Op het Leidsche Rijn College maken we gebruik van de LRC-app voor de communicatie met ouders. Via de LRC app:
- staat een ouder in direct contact met de school en mentor
- worden ziekmeldingen en afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts doorgegeven
- is de jaaragenda te vinden
- kunnen eenvoudig acties worden ingevuld, zoals het kiezen van een tijdslot voor een ouderavond
- ontvangen ouders automatisch het laatste nieuws

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via Magister een uitnodigingsmail met daarin een link. Via die link kan de LRC-app op telefoon of tablet gedownload worden.
Let op: zorg ervoor dat dit niet gebeurt op een apparaat van de leerling, om misbruik te voorkomen (bijvoorbeeld zelf een ziekmelding doorgeven).

Vragen over de app? Schroom dan niet contact op de nemen onze app-coördinator Steven van Eijk (seijk@lrc.nl).

ICT

Binnen de school wordt veel gebruikt gemaakt van ICT-middelen. Voor internet, e-mail, tekstverwerkings- en educatieve programma’s maken wij gebruik van onze digitale werkomgeving van Actacom. Startpunt van de lessen is de digitale planner in de elektrische leeromgeving ELO (https://nuovo.itslearning.com/). Van hieruit kan de leerling lesmateriaal, huiswerk en de planning zien. Leerlingen werken vanaf schooljaar 2021-2022 op hun eigen Windows-device. Om hiermee ICT-vaardig te worden, worden er in leerjaar 1 lessen in digitale vaardigheden aangeboden.

Veel communicatie tussen leerlingen, personeel en ouders verloopt digitaal. Voor de communicatie met leerlingen gebruiken we de ELO. Communicatie met ouders gebeurt via de LRC-app en e-mail vanuit Magister (https://nuovo.swp.nl/).

Jij en jouw ouders ontvangen voor Magister en ELO een eigen inlognaam en wachtwoord. Om te voorkomen dat ouders informatie missen, is het belangrijk dat hun e-mailgegevens in Magister kloppen. Je moet dit zelf controleren en indien nodig aanpassen.

Nieuwsflits

Regelmatig wordt er via de LRC-app naar alle ouders een nieuwsflits verstuurd waarin zij geïnformeerd over het reilen en zeilen op school.

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Op de site van de VOO is veel relevante informatie voor ouders te vinden. Tevens is deze vereniging onderdeel van het “Informatie en adviespunt voor ouders over onderwijs”. Deze is gratis telefonisch te bereiken onder nummer 0800-5010 of via www.oudersonderwijs.nl.

Overlegorganen

Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad die regelmatig met de schoolleiding overlegt. De ouderraad organiseert een algemene ouderavond waar een specifiek thema centraal staat. De ouderraad van het LRC bestaat uit twaalf leden en is betrokken bij verschillende activiteiten van de school. Op de eerste ouderavond van het jaar kunnen ouders van nieuwe leerlingen met de ouderraad kennismaken. De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@lrc.nl.

Leerlingenraad

Het LRC heeft een eigen leerlingenraad. Deze raad wordt begeleid door een docent en overlegt regelmatig over onderwerpen die de leerlingen aangaan. Een afvaardiging heeft overleg met de rector. Daar kunnen de leerlingen onderwerpen inbrengen die de gehele school aangaan.

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van het LRC bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Bij belangrijke besluiten over de school vraagt de rector de MR om instemming of advies. De MR heeft zeven vaste vergaderingen per jaar, waarin ook overlegd wordt met de rector. De data zijn te vinden in de jaarplanning/agenda. De ouders worden via de nieuwsflits op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en de samenstelling van de MR. De MR is te benaderen via mr@lrc.nl.

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen binnen NUOVO. Hierbij is er één personeelsplek en één plek voor een ouder of leerling. Er zijn 15 scholen[die in de GMR zitten dus er is plek voor 30 mensen. Daarnaast is er voor één medewerker van het NUOVO-bedrijfsbureau een plek. De samenstelling van de GMR is te vinden op de website van NUOVO (www.nuovo.eu/medezeggenschap). De medezeggenschapsraden van alle scholen leveren één personeelslid en één ouder of leerling aan. Voor vragen over de GMR of voor vragen aan een van de GMR-leden kun je mailen naar de MR van het LRC: mr@lrc.nl.