Onderwijs

Opleidingen

Het LRC kent twee soorten opleidingen: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), gesplitst in atheneum en gymnasium en het hoger algemeen vormend onderwijs (havo).

In het eerste leerjaar kunnen leerlingen kiezen tussen een gymnasiumklas of de eenjarige brugperiode met havo/atheneumklassen. Voor havoleerlingen is er ook de mogelijkheid om in de onderbouw havo TTO (tweetalig onderwijs) te volgen.

Onderwijsinrichting schematisch


1 havo TTO

brugklas havo/vwo

brugklas havo/vwo1 gymnasium
2 havo TTO2 havo2 vwo2 gymnasium
3 havo TTO3 havo3 vwo3 gymnasium
4 havo4 havo4 vwo4 gymnasium
5 havo5 havo5 vwo5 gymnasium

6 vwo6 gymnasium 

Lessentabel

Onderbouw havo

Vak1 h2 h3 hTot havo
Nederlands

3

339
Engels3227
Frans2226
Duits0235
Grieks0000
Latijn0000
Aardrijkskunde2305
Geschiedenis2226
Economie001,51,5
Science4408
Biologie0011
Natuurkunde0022
Scheikunde001,51,5
Wiskunde3339
Drama110,52,5
Beeldende Vorming21,525,5
LO2226
Mentoruur1113
Talenturen1102
Totaal:2627,526,580

 

Onderbouw atheneum

Vak1 ath2 ath3 athTot atheneum
Nederlands

3

339
Engels3227
Frans2226
Duits0235
Grieks0000
Latijn0000
Aardrijkskunde2305
Geschiedenis2226
Economie0011
Science4408
Biologie0011
Natuurkunde0022
Scheikunde001,51,5
Wiskunde3339
Drama110,52,5
Beeldende Vorming21,525,5
LO2226
Mentoruur1113
Talenturen1102
Totaal:2627,526

79,5

 

Onderbouw Gymnasium

Vak1 g2 g3 gTot Gymnasium
Nederlands

3

2

2

7

Engels

2

22

6

Frans2226
Duits022

4

Grieks0

2

2

4

Latijn

2

2

2

6

Aardrijkskunde2

2

0

4

Geschiedenis22

1,5

5,5

Economie0011
Science4408
Biologie0011
Natuurkunde0022
Scheikunde001,51,5
Wiskunde3

2

3

8

Drama110,52,5
Beeldende Vorming2125
LO2226
Mentoruur1113
Talenturen1102
Totaal:272827,5

82,5

 

Bovenbouw havo

Vak4h5hTot havo
Nederlands

3

3 6
Engels3 3 6
Duits3 3 6
Frans3 3 6
Maatschappijleer0 2 2
LO2 1 3
CKV1,50,52
Grieks0 0 0
Latijn0 0 0
Tutor1 1 2
Aardrijkskunde3 2 5
Biologie3 3 6
BSM3 1,54,5
Economie3 3 6
Geschiedenis3 2 5
Informatica3 2 5
Kunst beeldende vorming3 2 5
Bedrijfskunde2 3 5
Natuurkunde3 3 6
NL&T32 5
Scheikunde3 2 5
Wiskunde A3 2 5
Wiskunde B3 3 6
Wiskunde C0 0 0

Bovenbouw vwo

Vak4G5G6gTot gym
Nederlands

3

328
Engels2226
Duits3238
Frans3238
Maatschappijleer02

0

2
LO2215
CKV1,5102,5
Grieks3339
Latijn44412
Tutor1113
Aardrijkskunde2327
Biologie2338
BSM331,57,5
Economie2338
Geschiedenis2338
Informatica3227
Kunst beeldende vorming2338
Bedrijfskunde2327
Natuurkunde2338
NL&T3328
Scheikunde2327
Wiskunde A3238
Wiskunde B3339
Wiskunde C3238

Havo TTO

Voor havo TTO (tweetalig onderwijs) is momenteel alleen de lessentabel van het eerste leerjaar bekend. De tabellen van de hogere jaren volgen nog. De lessentabel van 1 havo TTO is hetzelfde als de lessentabel van 1 havo/vwo (zie hierboven - onderbouw havo), alleen komt daar bij 1 havo TTO nog 1 uur Engels extra bovenop. Voor 1 havo TTO geldt dus 4 uur in plaats van 3 uur Engels.

Let op: het gaat in de lessentabellen alleen om het aantal uren per vak per week, niet om lesinhoud of werkwijze. Die zijn voor 1 havo TTO uiteraard anders dan voor 1 havo/vwo.

Brugperiode

Eenjarige brugperiode

Het LRC heeft, naast een aparte gymnasiumstroom, een eenjarige brugperiode havo/vwo. Na deze eenjarige brugperiode wordt bepaald in welk type tweede klas de leerling verder gaat: 2 havo, 2 vwo of in heel bijzondere gevallen 2 gymnasium. Leerlingen van wie de resultaten onverhoopt niet aan de havo-norm voldoen, zullen elders een vmbo-opleiding moeten zoeken.

Wanneer gestart wordt in de brugklas, kan ook gekozen worden voor TTO. De leerling volgt dan tweetalig onderwijs in de onderbouw (klas 1, 2 en 3).

Plaatsing in leerjaar 1

Leerlingen die vanuit de basisschool een havo- of een vwo-advies krijgen, zijn toelaatbaar tot onze school.

Gymnasiumklas

Er zijn leerlingen die bij de aanmelding al weten dat zij een gymnasiumopleiding willen volgen. Als uit het leerlingvolgsysteem en het advies van de leerkracht van groep 8 blijkt dat de leerling daar de capaciteiten voor heeft, plaatsen wij hem in een gymnasiumklas. Vanaf klas 1 is het vak Latijn opgenomen in het lespakket en in de tweede klas volgt het vak Grieks. Bij de andere vakken dagen we leerlingen meer uit door tempoverhoging en verdieping van de stof. De leerlingen in de gymnasiumklas volgen eigen projecten. Hierin leren zij ook vakoverstijgende vaardigheden. Een voorbeeld is het project Idéefixe waarin ze zowel met Frans en Engels als met Latijn bezig zijn.

Tweetalig onderwijs havo (TTO)

Op het Leidsche Rijn College zijn we in het schooljaar 2021-2022 gestart met tweetalig onderwijs, kortweg TTO. 

In de TTO klas krijgen de leerlingen alle vakken in het Engels (lichamelijk opvoeding, drama, beeldende vorming, wiskunde, science, geschiedenis en aardrijkskunde) behalve Nederlands, Frans, Duits en sommige mentorlessen. Ook krijgen ze een uur Engels extra in de week. Daarnaast zijn er activiteiten die te maken hebben met het buitenland. Hierbij wordt alleen Engels gesproken!

TTO betekent niet alleen dat veel van de lessen in het Engels gegeven worden, maar ook dat de inhoud van de lessen sterk gericht is op het kennismaken met- en het begrijpen van verschillende perspectieven op de wereld om ons heen. Door de leerlingen zich te laten verdiepen in een andere taal en cultuur worden ze meer uitgedaagd om stil te staan bij wie zij zelf zijn: doordat ze zien wat een ander doet en vindt, leren zij weer meer over zichzelf.

In het reguliere programma staan we stil bij leerlingen en hun blik op de wereld. Bij TTO zetten we net een stapje verder. Iedere leerling mag zich voor TTO aanmelden, ook als hij op de basisschool nog geen Engels heeft gehad. 

De derde klas havo en vwo

Het onderwijs in de derde klas is een voorbereiding op de tweede fase en is daarom gericht op het verbeteren van de zelfstandigheid en van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er wordt meer van leerlingen verwacht en aan het eind van het schooljaar krijgen zij toetsen over grotere gedeeltes van de stof. Zo kunnen ze laten zien dat ze in staat zijn te plannen en kunnen ze alvast wennen aan wat in de tweede fase (klas 4 en hoger) van hen verwacht wordt.

Voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) werken ze in de mentorles met het internet­programma Qompas, dat informatie geeft over de keuzemogelijkheden in de tweede fase. Deze methode helpt om een keuze te maken die bij hen past. Om leerlingen te oriënteren op mogelijke beroepen voor de toekomst volgen ze één dag een snuffelstage op een door henzelf gekozen stageplek. Meer informatie over vakkenkeuze staat op de ELO (ELO > infoplein > decanaat > leerjaar 3). Ook start in leerjaar 3 de maatschappelijke stage.

De tweede fase

Zowel op havo als vwo noemen we de bovenbouwjaren de tweede fase (havo 4 & 5 en vwo 4, 5 & 6). Behalve voor het reguliere lesprogramma zijn deze jaren ook bedoeld om je voor te bereiden op de vervolgstudie. Docenten richten zich op vakinhoud en helpen daarnaast met het aanleren van vaardigheden zoals leren plannen, zelfstandig werken en presenteren.

De tweede fase kent vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Het kiezen van een profiel betekent dat leerlingen naast een aantal verplichte vakken in het gemeenschappelijk deel ook nog een aantal profielvakken volgen. In de leerjaren 4 en hoger zijn ze in meer of mindere mate al bezig met het examen. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) met toetsen, praktische opdrachten en handelingen en een centraal schriftelijk examen (CE) aan het einde van de opleiding. In de leerjaren 4 en hoger staan regelmatig schoolexamenonderdelen gepland. Welke onderdelen dit zijn, wanneer deze gepland zijn en hoe deze meetellen in het bepalen van het schoolexamencijfer, staat beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat je aan het begin van elk leerjaar ontvangt. Het PTA is tevens te vinden op het leerlingenplein in ELO. 

Het profielwerkstuk (PWS) is een onderdeel van het schoolexamen. Het is een uitgebreide opdracht waarbij een of meerdere vakken betrokken worden. Het doel van het PWS is te toetsen of een leerling zijn vaardigheden en kennis ook in een breder geheel kan toepassen.

SAMENWERKING MET HBO EN UNIVERSITEIT

Het LRC heeft veel contact met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Utrecht. Sommige leerlingen verrichten op de Hogeschool of Universiteit een onderzoek in het kader van een praktische opdracht of profielwerkstuk. Daarnaast volgen veel studenten van de COLU (lerarenopleiding Universiteit Utrecht) of de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht hun stages op het LRC.

Regeling bevordering

De Regeling Bevordering is te vinden in deze online schoolgids in het menu 'Documenten'. 

Wanneer het schooljaar is afgesloten, bepaalt de docentenvergadering aan de hand van vastgestelde richtlijnen of een leerling over kan gaan naar het volgende leerjaar. Deze richtlijnen hebben als uitgangspunt dat een leerling een reële kans moet hebben om het onderwijs in het volgende schooljaar met goed resultaat te kunnen volgen. Een leerling kan alleen onder heel bijzondere omstandigheden blijven zitten, dit ter beoordeling van de schoolleiding. In andere gevallen gaat een leerling verder op een ander onderwijsniveau.

De rapportvergadering beslist ook welke leerlingen uit klas 1hv, die naast het reguliere programma Latijn gevolgd hebben, de mogelijkheid hebben om in te stromen in klas 2 gymnasium. 

In Utrecht is afgesproken dat leerlingen die, omdat het niveau van onderwijs te zwaar voor ze is, hun carrière op een andere school op een lager niveau voortzetten, hiervoor vóór 15 mei worden aangemeld. Daarna is een overstap in principe niet mogelijk. Dit betekent dat voor sommige leerlingen de bevorderingsvergadering aan het einde van het schooljaar niet wordt afgewacht, maar al tijdig in het jaar een plek op een andere school gezocht gaat worden. Meer informatie hierover is te vinden in de bevorderingsnormen.

Zittenblijven

Naast de normen per leerjaar hanteren we de regel dat een leerling niet in opeenvolgende leerjaren of twee keer in hetzelfde leerjaar mag blijven zitten. Als dat toch gebeurt, moet deze een andere opleiding gaan volgen (op een andere school). Leerlingen die instromen van havo 5 in vwo 5 hebben in dat leerjaar niet de mogelijkheid om te blijven zitten. Zij moeten aan het einde van het jaar overgaan naar een volgend leerjaar. Als dat niet kan, moeten ook zij een andere opleiding gaan volgen. Dit geldt ook voor leerlingen die 7 tekortpunten of meer hebben. De beslissing van de overgangsvergadering is bindend.

Overig onderwijs

Top(sport) Talent 

Zes procent van onze leerlingen heeft een Top(sport) Talentstatus (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport). Een leerling die een bijzonder sportief talent heeft kan deze status krijgen.
De Top(sport) Talentstatus wordt bepaald door de sportbonden. Wij hebben veel tennistalent op school, maar ook andere sporten zijn vertegenwoordigd zoals voetbal, softbal, basketbal, karten en ijshockey. Top(sport) Talentleerlingen kunnen op het LRC extra faciliteiten krijgen om hun sportief niveau verder te ontwikkelen. Mogelijke faciliteiten zijn aanpassingen van het rooster of vrijstelling van bepaalde vakken, hulp bij het maken van planningen, verlof voor het deelnemen aan (meerdaagse) toernooien en trainingsstages, enz. In bijzondere gevallen kan zelfs het eindexamen over twee jaar gespreid worden. De Top(sport) Talentbegeleiders zorgen voor de individuele begeleiding van deze leerlingen. Voor Tops(port) Talentleerlingen zijn vaardigheden als efficiënt met tijd omgaan en zelfstandigheid onmisbaar. De leerlingen blijken op deze gebieden binnen de school een voorbeeldfunctie te hebben.

Maatschappelijke stage (MaS)

Op het LRC doet elke leerling een maatschappelijke stage. Op deze manier leer je je directe omgeving op een andere manier kennen en lever je een actieve bijdrage aan de samenleving. Je doet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van je schoolcarrière. Op het LRC starten we met de MaS in de onderbouw. Op de ELO is meer informatie te vinden (ELO > leerlingenplein > maatschappelijke stage).

LRC-Talentstatus

Deze status is bedoeld voor leerlingen die aantoonbaar meer dan 10 uur per week met hun talent actief zijn, onder professionele begeleiding op het landelijk hoogste niveau. Dit kunnen sporters zijn die net onder het niveau van Top(sport) Talent zitten, maar ook leerlingen die landelijk actief zijn in kunst- & cultuurprogramma's. Als de leerling hierdoor onderwijsactiviteiten mist, dient er altijd tijdig verlof aangevraagd te worden. De regels die de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht hanteert zijn te vinden op de site van de gemeente (www.utrecht.nl > zorg en onderwijs > leerplicht). Een verlofaanvraag graag zo vroeg mogelijk indienen bij de coördinator leerlingzaken (CL-er), bij voorkeur vóór de start van het schooljaar.

Bewegingsonderwijs

Sport is belangrijk op onze school. Naast de gewone lessen zijn er binnen- en buitensportdagen, schaatsdagen en zwemdagen. Ook houden we regelmatig een sportinstuif. In verband met de veiligheid hanteren wij de volgende regels voor sportschoeisel:

  • Binnenschoenen voldoen in ieder geval aan het criterium dat het sportschoenen 
    zijn met voldoende steun aan de voeten. Ook mogen ze geen zwarte zolen hebben 
    en/of zolen die afgeven.
  • Voor buitenschoenen moeten de leerlingen beschikken over sportschoenen met een blokprofiel (bijvoorbeeld hardloopschoenen). De voorkeur gaat daarbij uit naar sportschoenen met een rubberen-noppen-profiel (kunstgras-/hockeyschoenen).

Activiteitendagen

Het schooljaar kent een aantal activiteitendagen, waarin je op een andere wijze leert. Je werkt aan een groot project, gaat op excursie of stage. Vaak ben je met een vakoverstijgend thema bezig of met vaardigheden die in de reguliere lessen minder aan de orde komen. Meestal geldt in deze weken een ander rooster dan het reguliere lesrooster. In de jaarplanning/agenda is te zien wanneer de activiteitendagen plaatsvinden.

Personeel

Docenten per vak 

In contact komen met een docent? Al onze docenten zijn bereikbaar per mail: voorletter + achternaam, gevolgd door @lrc.nl. Dus: voorletterachternaam@lrc.nl. 

Aanwezigheids- en verzuimcoördinatie

Caroline van Vugt is onze verzuimcoördinator,  Angelika Koek is verzuimmedewerker. Beiden houden ook toezicht op de (stilte)werkruimte voor de bovenbouw in de D1-vleugel.

Conciërges

Marcel van Hoeijen, Rob Peters, Elbey Aslanov, Hayat Aouam-Achelhi, Eddie Bus, Kees Weerdenburg en Bas Jansen zijn onze conciërges. Zij dragen zorg voor een goed beheer van het gebouw en zijn een vast aanspreekpunt voor leerlingen bij bijvoorbeeld EHBO. Zij worden aangestuurd door Hans Snelders, de facilitair manager.

ICT

De school kan niet zonder goed werkende ICT-apparatuur. De ICT op het LRC wordt beheerd door Eric Appel, hij wordt daarbij ondersteund door Fahim Rahmani.

De (technisch) onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten Sylvia Jans, Boyke Ramdin, Remko Boesveld, Nick Gordon, Marcel van der Ham en Hariëtte Freling ondersteunen de docenten bij vakken als beeldende vorming en science.

Administratie wordt bemenst door:

Managementassistentie - Gwendolijn Bonekamp Leerlingenadministratie - Ingrid Frowijn Leerlingenadministratie en financiën - Magda de Jongh
PR en Communicatie
- Maaike Elbertsen

Roosterbureau

Anita Kraaij, Marly Oeloff, Glenn van Logchem en David van de Bilt zijn de roostermakers. Zij zijn verantwoordelijk voor alle roosters op onze school en zijn te bereiken op rooster@lrc.nl.

Bureau Leerlingzaken
(BLZ, de receptie)

Lucia Herts, Monique Kilicoglu en Troeska Hendriks zijn de medewerkers van het BLZ. Leerlingen en ouders kunnen voor alle vragen bij BLZ terecht (van 07:30 tot 17:00 uur geopend).

Beheerder mediatheek en studielandschap

Jamal Mahtala en Caroline Pelser beheren de mediatheek en het studielandschap, welke zijn te vinden in de D0-vleugel. Zij staan leerlingen met raad en daad ter zijde. Leerlingen melden zich bij hen als zij achter de computer willen werken en als zij een boek willen lenen.

Burgerschap

Op het LRC leren leerlingen meer dan alleen de examenkennis. Ze leren over de wereld en over het leven. Ze gaat met anderen in gesprek over maatschappelijke thema’s, leren door de maatschappelijke stage een andere kant van Utrecht kennen, werken met jaargenoten aan goede doelen, leren over de grote religies in Utrecht en groeien in vaardigheden zoals luisteren zonder te oordelen of zelfstandig keuzes maken. Hierdoor ontdekken ze wat hun eigen normen en waarden zijn, ontdekken ze wat ze voor anderen kunt betekenen en vinden ze hun eigen plek en mogelijkheden in de (multiculturele, digitale en mondiale) wereld. Zowel binnen de reguliere vakken als in speciale projecten werken ze hieraan. Wij vatten burgerschap samen als: zorgen voor jezelf, de ander en de wereld. 

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs wordt slechts gedeeltelijk bepaald door cijfermatige resultaten. Alle resultaten die op deze wijze worden weergegeven zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Zie onderwijsinspectie.nl

INSPECTIE

De inspecteur houdt namens de minister toezicht op de school. Informatie over het onderwijs is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.

KWALITEITSONDERZOEK

De kwaliteit van de school wordt op diverse manieren getoetst. Zo houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van scholen en publiceert jaarlijks een kwaliteitskaart. Behalve aan cijfers hecht de school groot belang aan de ervaringen die de verschillende groepen binnen de school met de organisatie hebben. Daarom worden er geregeld tevredenheidsonderzoeken gehouden onder medewerkers, leerlingen en ouders. Ook de resultaten van dit soort onderzoeken zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Kwaliteitsonderzoek is voor de school van groot belang om te weten te komen op welke vlakken de kwaliteit van het onderwijs goed is en waar er verbeteracties moeten komen. Daarom is medewerking van leerlingen en ouders aan deze onderzoeken erg belangrijk.