Leerlingen

Leerlingbegeleiding

Het LRC heeft zorg en aandacht voor zijn leerlingen. Elke leerling heeft een eigen, vaste mentor. In de brugklas en klas 2 en 3 havo zijn er twee mentoren per klas. De leerlingen van klas 1 hebben ook twee zogenoemde leerlingmentoren. Dat zijn leerlingen uit een hoger leerjaar, waar de nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar mee kennis maken en die bijvoorbeeld ook meegaan met het brugklaskamp. Daarnaast zijn er nog meer personen die een rol spelen in de leerlingbegeleiding.

Het mentoraat/tutoraat
(= mentoraat in de bovenbouw)

De mentor of tutor is de centrale persoon in de leerlingbegeleiding. Hij houdt een kennismakingsgesprek met al zijn mentorleerlingen. Hij verzorgt de mentorlessen waarin sociale vaardigheden aan de orde komen (zoals conflicten oplossen, omgaan met gevoelens en communiceren), maar ook het leren leren en het maken van toekomstkeuzes. De mentor of tutor houdt contact met de ouders en zal hen over relevante zaken informeren. Voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en belangrijke informatie over hun kind. 

De interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon

In het geval van klachten of problemen kunnen de interne contactpersonen, Piet van Voorst van Beest en Anita Kraaij, de leerling doorverwijzen naar de juiste hulpverleners binnen of buiten de school.

Ook kan de leerling bij de contactpersoon terecht voor het maken van een melding betreffende seksuele intimidatie, misbruik, fysiek of geestelijk geweld.

Desgewenst worden de vertrouwensinspecteurs ingeschakeld van Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, nummer 0900-1113111. Of de externe vertrouwenspersonen Barbel Roeleveld of Jalil Taktak (Centrum Vertrouwenspersonen Plus). 

Dyslexie

Alle leerlingen worden in het eerste leerjaar gescreend op begrijpend lezen en spelling. Bij vermoedens van dyslexie kan er een aanvullende dyslexiescreening worden afgenomen. Indien hieruit ook een verhoogde kans op dyslexie naar voren komt, wordt aan ouders geadviseerd om extern een officieel dyslexieonderzoek af te laten nemen. Op basis van een officiële dyslexieverklaring worden met ouders en leerlingen afspraken gemaakt over eventuele faciliteiten voor de leerling.

DIA-TAAL en REKENEN

Om leerlingen met achterstanden vroegtijdig te kunnen begeleiden, nemen we in de eerste leerjaren Diatoetsen taal en rekenen af. De resultaten van deze toetsen en de bevindingen van de mentoren en vakdocenten helpen ons het onderwijs te verbeteren. De informatie kan ook worden gebruikt om een goede keuze voor de R-lessen te kunnen maken.

Kernpartner Overleg (KPO)

Als een leerling problemen heeft die meer expertise vragen dan de mentor kan bieden, kan de CL-er of OC-er (met toestemming van de ouders van leerlingen tot 16 jaar) hulp van het Kernpartner Overleg (KPO) inschakelen. In het KPO zijn de volgende mensen en instanties vertegenwoordigd: de ondersteuningscoördinatoren, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar, begeleider Passend Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband SterkVO en het VO-team.

Overige ondersteuning

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de mentor kan bieden, kan er na overleg met de CL’er en ondersteuningscoördinator een trajectcoach worden ingezet. Hierbij wordt er middels een kortdurend, intensief begeleidingstraject gewerkt aan een aantal concrete doelen, zodat de leerling daarna weer zelfstandig door kan.

Leerlingen met speciale zorg op het gebied van spraak- of communicatieproblemen (voorheen REC2) kunnen een ambulant begeleider aanvragen, dit geldt ook voor leerlingen met een fysieke beperking (REC3). Leerlingen met speciale zorg op het gebied van gedragsproblematiek (REC4) kunnen in aanmerking komen voor een zorgarrangement. In overleg met de ouders, de ondersteuningscoördinator en de begeleider Passend Onderwijs wordt de inhoud hiervan bepaald.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Medewerkers van onze school hanteren de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld indien er vermoedens zijn van geweld in huiselijke kring. Deze staat beschreven op de site van NUOVO Scholen, onder het kopje ‘Documenten’.

Ouders en school

Gedurende het schooljaar kunnen ouders de voortgang in resultaten en de aanwezigheid op school volgen via Magister. Ook de mentor volgt dit nauwgezet. Als de mentor of CL-er zich zorgen maakt over een leerling, bijvoorbeeld over diens welbevinden, gedrag of de resultaten, neemt hij contact op met de ouders. Andersom rekent de mentor erop altijd over relevante ontwikkelingen thuis, die het welbevinden van het kind kunnen beïnvloeden, geïnformeerd te worden door de ouders. 

Het decanaat

Bij het kiezen van het juiste profiel biedt naast de mentor of tutor ook de decaan hulp. Dit gebeurt in de mentorlessen of LOB-uren (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), maar leerlingen kunnen ook persoonlijk een afspraak maken met de decanen Marjolein Meijdam en Charlotte Ceelen. 

ondersteuningscoördinator en orthopedagoog

Als er meer ondersteuning nodig is dan de mentor kan bieden, wordt de Ondersteuningscoördinator (OC-er) ingeschakeld. De OC-er adviseert mentoren, Coördinator Leerlingzaken (CL-er) en conrectoren wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Indien nodig betrekt de OC-er, in nauw overleg met de mentor, leerling en ouders, kernpartners en/of externe hulpverleningsinstanties. Soms wordt de hulp van een orthopedagoog ingeschakeld.

Ondersteuningscoördinator havo: Floor Bodd

Ondersteuningscoördinator vwo: Joyce Daan (tevens orthopedagoog).

Via ondersteuning@lrc.nl kan er contact worden opgenomen met de ondersteuningscoördinatoren.

Het VO-team

Naast de ondersteuning voor leerlingen binnen de school, kunnen ook externen worden ingeschakeld zoals het VO-team. Het VO-team richt zich op leerlingen en/of hun ouders. Het VO-team kan laagdrempelig worden ingezet en meedenken op verschillende gebieden zoals psychosociale en/of thuisproblemen. Het hoofddoel is zo vroeg mogelijk problemen preventief aan te pakken, zodat de leerling goed kan (blijven) functioneren op school. De gesprekken vinden plaats op school, maar het VO-team doet ook huisbezoeken. Medewerkers van het VO-team zijn wekelijks op school aanwezig. Leerlingen of ouders die contact willen opnemen met het VO-team, kunnen hiervoor een afspraak maken bij de ondersteuningscoördinatoren.

De Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle Utrechtse jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Samen met jongeren en ouders kijken we naar hun gezondheid. In de tweede en vierde klas vragen wij de jongeren op school een vragenlijst in te vullen over hun eigen gezondheid. Ze kunnen dan ook hun eigen vragen stellen. Ze krijgen direct na het invullen digitaal te zien hoe het met hun gezondheid gaat. De jeugdverpleegkundige heeft later een gesprek met alle jongeren uit klas 2 over deze vragenlijst en natuurlijk over hun eigen vragen. In de vierde klas hebben de jongeren alleen een gesprek wanneer er vragen zijn over de vragenlijst. Als jongeren veel afwezig zijn door ziekte, kan de jeugdarts samen met hen en ouders kijken wat er nodig is om met de ziekte toch naar school te kunnen komen.

Jongeren kunnen hun hele schoolloopbaan met vragen bij JGZ terecht. Natuurlijk kunnen ouders ook met al hun vragen over opgroeien en opvoeden bij JGZ terecht (030-2863300).

Op www.jeugdengezinutrecht.nl kunnen ouders alles vinden wat ze willen weten over opvoeden en opgroeien in Utrecht. Op www.jong030.nl kunnen jongeren alles vinden over hun eigen gezondheid en informatie over activiteiten in Utrecht.

Meer informatie over de jeugdgezondheidszorg: www.utrecht.nl/gggd onder jeugdgezondheidszorg of www.jeugdengezinutrecht.nl.
De jeugdverpleegkundige van onze school is Joanne McDonald, de jeugdarts is Thomas Heuberger.

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het reguliere onderwijs. Soms is speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Zo worden zij zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt het LRC samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet van en afstemming met jeugdhulpverlening.

Binnen Passend Onderwijs versterken wij onze basis. Het ondersteuningsbeleid is erop gericht dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. De ruimte voor het geven van ondersteuning wordt begrensd door mogelijkheden en onmogelijkheden binnen onze school. Criteria voor het kunnen bieden van ondersteuning zijn:

  • Het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in een klas;
  • De mate waarin de leerling extra ondersteuning nodig heeft;
  • De mate waarin ouders hulp en ondersteuning bieden;
  • De mate waarin het gedrag van de leerling hanteerbaar is.

Voor meer informatie over zorg en begeleiding verwijzen wij naar het School Ondersteuning Profiel (SOP), dat terug te vinden is op www.scholenopdekaart.nl.

Regels en afspraken

Ziekmelden / bezoek aan medisch specialist

Ziekmelden
Wanneer een leerling ziek is, vragen wij ouders dit zo spoedig mogelijk - maar in ieder geval vóór 8.00 uur - door te geven aan school. Ouders kunnen dit doen door in de LRC-app het formulier ‘Afwezigheidsmelding kind op LRC’ in te vullen, een eenvoudige handeling.
Let op: een leerling moet iedere dag opnieuw worden ziekgemeld in de LRC-app. Een ziekmelding via Magister, de mail of de mentor wordt niet meer geregistreerd. 
Indien het duidelijk is dat een ziekmelding langere tijd gaat duren, dan kunt u contact opnemen met de coördinator leerlingzaken van de afdeling om registratie voor langere tijd te regelen.

Wanneer een leerling in de loop van de dag ziek wordt, moet hij zich melden bij Bureau Leerlingzaken (BLZ). Er wordt dan contact opgenomen met de ouders en toestemming gevraagd of de leerling wel of niet op eigen gelegenheid naar huis kan. Bij langdurig of veelvuldig (ziekte)verzuim melden we de leerling aan bij de schoolarts of jeugdverpleegkundige, die de leerling mogelijk zal oproepen voor een afspraak.

Bezoek aan medisch specialist 
Een bezoek aan een medisch specialist (huisarts, tandarts, psycholoog, etc.) of ziekenhuis vragen wij dringend om na schooltijd te plannen. Als dat niet kan, dient ook dit aan te worden gegeven via het formulier ‘Afwezigheidsmelding kind op LRC’ in onze app. Via Magister, de mail of de mentor kan dit niet meer worden doorgegeven, het wordt niet geregistreerd. Vul het formulier uiterlijk twee schooldagen van tevoren in, dan staat de melding op tijd in Magister. 

Mocht zich een uitzonderlijke situatie voordoen, dan kunt u bellen naar de receptie om de situatie te bespreken (030-6702660). 

Maakt u nog geen gebruik van de LRC-app? Download de app dan op uw eigen telefoon en niet op de mobiel van uw kind zodat hij zo min mogelijk in de verleiding komt zichzelf afwezig te melden. Een uitnodiging met de downloadlink heeft u aan het begin van het schooljaar ontvangen.

Document:
Onderstaand PDF bestand bevat de volledige verzuimprocedure. U kunt dit bestand openen en desgewenst downloaden voor uw eigen administratie.

Protocollen
Verzuimprocedure Leidsche Rijn College

Zo gaan we met elkaar om

Het LRC is een prettige en veilige school voor leerlingen, ouders, personeel en bezoekers. Wij willen dat graag zo houden. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor het positief met elkaar omgaan. Voordat leerlingen starten in de brugklas, tekenen leerlingen, ouders en school samen het document waarin deze regels staan: het 'LRC daar teken ik voor’. Hierin staat o.a. dat we niet discrimineren, vechten, schelden of kwetsende opmerkingen maken, dat we niemand bedreigen en niet zonder toestemming aan het eigendom van anderen zitten. Problemen met medeleerlingen los je op door ze uit te praten met de ander. Lukt dat niet, dan vraag je hulp van je mentor. Wanneer er een ernstig conflict geweest is, informeert de school de ouders.

Naast het 'LRC daar teken ik voor', hebben we posters in school hangen om iedereen aan de regels te herinneren. Dit noemen we 'Op het LRC is dit oké!'. Zo houden we rekening met elkaar en houden we het samen prettig en veilig op school.

De omgangs- en integriteitscode

De omgangs- en integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers van NUOVO,  inclusief stagiaires, gedetacheerden en uitzendkrachten, dus op het ‘verkeer’ tussen  medewerkers en leerlingen, ouders en andere begeleiders. Daarnaast is de code op een  aantal onderdelen ook van toepassing op derden. De omgangs- en integriteitscode heeft tot doel aan te geven hoe wij op het LRC en binnen NUOVO met elkaar om willen gaan. De omgangs- en integriteitscode is te vinden op de website van NUOVO (www.nuovo.eu). De school kent naast deze omgangs- en integriteitscode een leerlingenstatuut.

Het leerlingenstatuut

Document Leerlingenstatuut LRC


In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van de leerlingen. Er staat dus niet alleen wat je niet mag, maar juist ook waar je recht op hebt. In het leerlingenstatuut zijn bijvoorbeeld de regels te vinden over het gebruik van mobiele telefoons in het gebouw.

Het leerlingenstatuut is de vinden in het menu ‘Documenten’ op deze site. Dit leerlingenstatuut bestaat uit een algemeen gedeelte dat voor alle leerlingen van NUOVO geldt. Naast dit algemene gedeelte heeft iedere school een aanvullend leerlingenstatuut met specifiek eigen schoolzaken.

Lesverzuim en absentie

Als een leerling ‘s morgens afwezig is en de school de reden niet weet, wordt er in principe contact opgenomen met de ouders. Ongeoorloofd verzuim betekent dat de gemiste lestijd dubbel moet worden ingehaald of dat de leerling op onze ‘strafmiddag’ moet komen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Bij voortdurend ongeoorloofd verzuim van een leerling en wanneer maatregelen en gesprekken met ouders en leerplichtambtenaar geen verbetering hebben gebracht, zal de school in samenspraak met de leerplichtambtenaar uitkijken naar een andere onderwijsplek voor deze leerling. Wanneer een leerling te laat is, is de procedure als volgt:

-  een leerling die te laat bij de les aankomt, wordt geweigerd;
-  hij meldt zich bij Bureau Leerlingzaken (BLZ) met zijn schoolpas; 
-  mits de leerling maximaal 20 minuten te laat is, krijgt hij een te-laat-briefje;
-  met dit briefje wordt hij tot de les toegelaten;
-  is de leerling langer dan 20 minuten te laat dan heeft hij geen toegang meer tot de les;
-  de volgende ochtend meldt de leerling zich om uiterlijk 8.00 uur in lokaal D105  bij de verzuimcoördinator;
-  een leerling die zich niet meldt, moet de dag erna één uur nablijven in lokaal D105;
-  uitzondering: bij de eerste 2 keer te laat geldt deze sanctie niet.

Schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering

Op het Leidsche Rijn College vinden we een veilig schoolklimaat van groot belang. Daarom hebben we als school regels om deze veiligheid te waarborgen. Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen genomen worden. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, zoals strafwerk maken of nakomen. Een ernstige misdraging zal echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval verwijdering. Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik. De school heeft een Protocol schorsing en verwijdering dat in die situatie leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan. 

Het kan dus voorkomen dat de schoolleiding besluit een leerling voor één of meerdere dagen te schorsen. Er is dan altijd contact met de ouders dat daarna schriftelijk wordt bevestigd. Schorsingen van meer dan één dag worden gemeld bij de afdeling Leerplicht en de Inspectie van Onderwijs.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling van school verwijderd worden. Binnen NUOVO Scholen is de bevoegdheid om een leerling te schorsen en te verwijderen door middel van mandaat toegekend aan de schoolleider. Het mandaat is aangepast in die zin, dat het (voorgenomen) besluit tot verwijdering van een leerling de voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur behoeft. Zowel bij een externe schorsing als bij een verwijdering kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.

Afdeling Leerplicht

De school is verplicht bij de afdeling Leerplicht van de gemeente melding te maken als een leerling langdurig en/of meerdere malen verzuimt. Dit geldt ook voor verzuim met geldige reden. De afdeling Leerplicht kan sancties treffen zoals boetes in het geval dat de wettelijke bepalingen van de wet op de Leerplicht worden overtreden. De afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht is bereikbaar onder telefoonnummer 030-2862660. De leerplichtambtenaar is Mina Abou.

Vrij vragen buiten de schoolvakanties

Bijzonder verlofaanvragen (voor bijvoorbeeld een bruiloft of afscheid) -voor de duur van één dagdeel tot maximaal twee dagen- dienen minimaal 5 schooldagen vooraf, schriftelijk te worden aangevraagd bij de coördinator leerlingzaken (CL-er).
Als het een verlof van langer dan twee dagen betreft of wanneer het een vakantie buiten de schoolvakanties betreft, dienen de ouders dit minimaal 10 schooldagen van tevoren, schriftelijk aan te vragen bij de CL-er. Het formulier daarvoor is bij Bureau Leerlingzaken (BLZ) te verkrijgen. 

Sportverlof voor Topsport Talentleerlingen kan direct worden aangevraagd bij de Topsport Talentcoördinator. 

Alle regelingen en voorwaarden omtrent het aanvragen voor verlof buiten de reguliere vakanties zijn te vinden op de site van de gemeente (www.utrecht.nl > zorg en onderwijs > leerplicht).

Huiswerkbeleid

Docenten zetten het huiswerk in de voorgaande week in Magister, zodat leerlingen altijd (terug) kunnen vinden wat van hen wordt verwacht als voorbereiding van de les.

Veiligheid

Document Anti Pestprotocol Lrc

Je kunt alleen leren en groeien in een omgeving waarin je je veilig voelt. Daarom hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt en beschreven in het document ‘het LRC daar teken ik voor’. Deze vormen voor ons het uitgangspunt voor hoe we met elkaar omgaan op school. 

Het anti-pestprotocol dat wij hanteren is te vinden op deze site. 

Daarnaast heeft de wijkagent, als vertegenwoordiger van de politie, regelmatig contact met de schoolleiding. De tekst van het veiligheidsconvenant en de daarbij behorende protocollen zijn te vinden in het menu 'Documenten'. Het protocol huiselijk geweld is ook een onderdeel van genoemd veiligheidsbeleid. Wij volgen de wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Aanspreekpunten:
Leerlingen die gepest worden, of ouders en docenten van leerlingen die pesten gesignaleerd hebben of vermoeden, kunnen terecht bij de mentor, de coördinatoren leerlingzaken of de anti-pestcoördinator. 

Mentor: Bereikbaar voor leerlingen via de mail of op school. Bereikbaar voor ouders via de LRC-app. Bereikbaar voor docenten via de mail of op school.
De mentor kan de pestsituatie direct oppakken en licht daarbij altijd de anti-pestcoördinator in. Mag altijd hulp inschakelen van de coördinator leerlingzaken en/of de anti-pestcoördinator. Handelt volgens het pestprotocol, maakt een notitie in Magister en geeft het pestincident door aan de anti-pestcoördinator.

Coördinator leerlingzaken: Bereikbaar voor leerlingen op school en via de mail.
De coördinator leerlingzaken ondersteunt de mentor bij ieder pestincident waar mogelijk en nodig. 

Anti-pestcoördinator: bereikbaar op school en/of per mail voor leerlingen, docenten, mentoren en de coördinatoren leerlingzaken.
De anti-pestcoördinator ondersteunt waar nodig. Tevens houdt hij/zij het proces in de gaten van de aanpak van het pestincident.

Contactgegevens anti-pestcoördinatoren:
- Viëna Boleinvbolein@lrc.nl
- Britt Rietmanbrietvelt@lrc.nl

Privacyreglement

Wat betreft alle leerlingzaken en -gegevens wordt het privacyreglement leerlingengegevens gevolgd. Dit is te zien op de website van NUOVO, www.nuovo.eu.

Privacy
Bij de administratie neemt de school de privacy van de leerlingen in acht volgens de privacywet (AVG). Mobiele telefoons mogen binnen de school worden gebruikt in de aula en op het moment dat een docent er toestemming voor geeft ook in een lokaal. Bij overtreding van deze regel wordt het apparaat tijdelijk in beslag genomen. In geval een mobiele telefoon wordt aangetroffen tijdens een toets, wordt de telefoon tijdelijk in beslag genomen en de toets wordt met een 1 beoordeeld. Foto-, video- en geluidsopnames mogen nooit zonder toestemming van betrokkenen (medeleerlingen en medewerkers) worden gemaakt. Beeld- en geluidsopnamen, die onder schooltijd of bij schoolactiviteiten zijn gemaakt, mogen zonder toestemming van de schoolleiding niet buiten de school worden gepresenteerd. Overtreding kan leiden tot schorsing of verwijdering van de school.

Magister

De gegevens van leerlingen worden bewaard in Magister, het schooladministratie­programma. In Magister worden alle voor het onderwijs belangrijke gegevens opgeslagen. Leerlingen en ouders hebben toegang tot Magister om cijfers, absentiegegevens en huiswerk in te kunnen zien.

Portretrecht

De afdeling PR & Communicatie gebruikt beeldmateriaal om schoolactiviteiten te laten zien en te delen met ouders, collega’s en leerlingen. Dit gaat via de LRC-app, de website en sociale media kanalen. Ook wordt ter illustratie beeldmateriaal gebruikt in schoolbrochures. Aan het begin van de schoolcarrière geven ouders - in overleg met hun kind - in Magister aan of zij toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind. Dit kan op elk moment gedurende de schoolperiode worden aangepast.

Schoolpas

De schoolpas voor leerlingen is voorzien van een pasfoto, naam en klas. Deze pas is bedoeld voor gebruik o.a. in het Open Leercentrum en bij schoolfeesten. Als de pas is kwijtgeraakt, moet er een vergoeding betaald worden voor een nieuwe pas.

Aula

De aula is de hele dag (tot 16.15 uur) open voor leerlingen. In de pauzes is er eten en drinken te koop. Dit wordt verzorgd door Van Leeuwen Catering, die gezond en duurzaam eten en drinken hoog in het vaandel heeft staan. Via een corveeregeling zorgen leerlingen zelf na iedere pauze voor het schoonhouden van de aula.

Mediatheek en studielandschap

In de mediatheek staan computers waaraan je, op vertoon van je schoolpasje, kunt werken. We bieden iedere leerling de mogelijkheid om een printtegoed te kopen. Leerlingen kunnen daarmee printen en kopiëren (in zwart-wit en kleur). Indien het printtegoed op is, kan dit worden opgewaardeerd bij de mediatheekmedewerker.

In de mediatheek is ook de bibliotheek, waar via de medewerker boeken geleend kunnen worden. Daarvoor is altijd de leerlingenpas nodig. De boeken zijn te leen voor de duur van drie weken. Online kan deze periode verlengd worden. Als boeken te laat worden teruggebracht, wordt een boete in rekening gebracht. De mediatheek is open van 8.30 tot 16.00 uur. Het studielandschap is een aparte plek waar je rustig kunt studeren.

Roosterwijzigingen

Iedere avond staan de roosterwijzigingen van de volgende dag op Zermelo. Indien nodig worden deze de volgende ochtend - vóór 7.30 uur - aangepast. Het is zeer raadzaam de Zermelo-app te gebruiken om het rooster te bekijken. Hoewel het rooster ook in Magister staat, is Zermelo altijd leidend. De roosterwijzigingen zijn ook te lezen op de lichtkrant in de hal. Het is belangrijk dat leerlingen zelf controleren of er roosterwijzigingen zijn; zij moeten niet op informatie van klasgenoten afgaan.

Lesuitval

Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk alle geplande lessen door te laten gaan. Dit betekent dat als een les, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, uitvalt er in eerste instantie geprobeerd wordt een vervanger te vinden die de les kan overnemen. Deze zal met de leerlingen de geplande lesstof behandelen of mogelijk een andere invulling aan de les geven (bijvoorbeeld het oefenen met leesvaardigheid). Als er geen invaller beschikbaar is, kan de les uitvallen.

Beschikbaarheid voor schoolactiviteiten

Op school worden naast lessen ook regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals theatervoorstellingen of sportdagen. Ook moet je soms langer op school blijven om met klasgenoten aan een project te werken. Dit betekent dat de schooltijden per dag en per week kunnen variëren en dat de leerling in principe op alle schooldagen voor schoolactiviteiten beschikbaar dient te zijn van 8.20 tot 17.00 uur. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het plannen van andere activiteiten zoals een bijbaan.

Voor leerlingen met een Top(sport)- of LRC Talentstatus gelden aangepaste afspraken.

Meerderjarige leerling

Ook voor 18-plussers hanteren wij de regel dat ouders absentiebriefjes ondertekenen en ziekmeldingen doen. Als 18+ leerling val je niet meer onder de leerplichtwet. Wel moet je volgens de wet een startkwalificatie halen. Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, hebben de ouders geen bevoegdheid meer in Magister, maar uitsluitend de leerling zelf. Deze leerling kan desgewenst in Magister aangeven zijn ouders weer toegang te geven
tot Magister.

Commissie van Beroep

Het bestuur heeft een Commissie van Beroep ingesteld waar leerlingen en ouders beroep kunnen aantekenen tegen bepaalde beslissingen bij het schoolexamen en het schoolonderzoek. Om welk soort beslissingen het gaat, staat in het reglement vermeld. Voordat de hulp van de Commissie van Beroep wordt ingeroepen, zal een klacht altijd eerst met de rector besproken moeten worden. (www.nuovo.eu > publicaties > regeling commissie van beroep eindexamens NUOVO).

Rook- en alcoholvrije school

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn alle schoolgebouwen, schoolpleinen en schoolactiviteiten volledig rookvrij. Dit geldt dus ook voor alle bezoekers, huurders en medewerkers. Daarnaast geldt voor leerlingen dat het schoolgebouw, -terrein en schoolactiviteiten (schoolfeest, excursies, enz.) ook alcoholvrij zijn. Met deze regels sluiten wij aan bij het overheidsbeleid om rookverslaving en alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Fietsenstalling

De school heeft een ruime fietsenstalling, die bewaakt wordt door surveillanten en camera’s. Vanwege de toegankelijkheid van het gebouw voor eventuele hulpdiensten staat specifiek aangegeven waar een fiets wel of niet gestald mag worden. Verkeerd geparkeerde fietsen worden zo nodig verplaatst.

Cameratoezicht

De afspraken die op het LRC gemaakt zijn over cameratoezicht zijn in overeenstemming met de privacyregels opgesteld door de Registratiekamer (verantwoordelijk voor regelgeving rond privacy). Het LRC heeft camera’s geplaatst in de gangen van het gebouw, in de mediatheek en op het buitenterrein (bij de ingangen). Bij de ingangen is duidelijk aangegeven dat er cameratoezicht is. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is voorbehouden aan de conciërges of andere daartoe door de schoolleiding aangestelde personen. Deze beelden blijven maximaal vijf dagen bewaard. Daarna worden zij gewist. Inzage van de opgenomen beelden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding. Opgenomen beelden stellen wij alleen ter beschikking aan politie en/of justitie na uitdrukkelijke toestemming van een lid van de schoolleiding.

BedrijfsHulpVerlening (BHV)

Het LRC streeft ernaar een zo veilig mogelijke omgeving voor zijn personeel en leerlingen te creëren. Wij hebben een bedrijfshulpverleningsorganisatie om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Vragen over de BHV-organisatie kunnen beantwoord worden door onze preventiemedewerker Marcel van Hoeijen of de facilitair manager Hans Snelders.

Kluisjes en het voorkomen van diefstal

Leerlingen kunnen alle waardevolle zaken in een kluisje opbergen. Elke leerling kan een kluisje huren. Dit is zeer aan te raden. De schoolleiding kan, wanneer zij daar reden toe ziet, het kluisje open (laten) maken. Minimaal eenmaal per jaar worden alle kluisjes door de school in samenwerking met de politie gecontroleerd. Ook moeten fietsen, brommers en scooters goed op slot gezet worden. De school neemt geen verantwoording voor op of rond de school gestolen of verloren goederen.

De gezonde schoolkantine

Het dringt steeds meer door in de maatschappij: gezond en duurzaam eten hoort de norm te zijn. Ook wij vinden dat gezond en duurzaam eten op school vanzelfsprekend hoort te zijn. Wij vinden het normaal dat leerlingen een gezonde en duurzame keuze kunnen maken in de schoolkantine. Daarom doen wij dát wat de normaalste zaak van de wereld is: we maken van de gezonde kantine de gewone kantine.

Met een gezonde schoolkantine geven wij de leerlingen mee dat gezond en duurzaam eten en drinken vanzelfsprekend is. Wij hebben op onze school een omgeving gecreëerd waarin wij het makkelijker maken voor leerlingen om (onbewust) die gezonde en duurzame keuzes te maken.

De schoolkantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Wij hebben als doel gesteld om elk jaar een Schoolkantine Schaal te behalen. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten naar alle betrokkenen en de schoolleiding.